วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ผลงานทางวิชาการ ( คณิตศาสตร์ )


ผลงาน ทางวิชาการวิชา คณิตศาสตร์

เพื่อ พัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้เกิดผลทางตรงกับนักเรียน
รายงานการพัฒนาการเรียนการสอน
โดยใช้ แบบฝึกการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เงิน
ชั่น ประถมศึกษาปีที่ 2

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เงินชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้วิจัย ว่าที่ร้อยตรีพรศักดิ์ พิทักษ์วีระกุล
สาขาวิชา คณิตศาสตร์
ปีการศึกษา 2551

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดกุดตะเคียน ให้สูงขึ้น 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดกุดตะเคียน ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ในปีการศึกษา 2551 จำนวน 6 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาประกอบด้วย 1) แบบฝึกพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 7 เล่ม มีประสิทธิภาพเฉลี่ย 80.86 / 78.10 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ คะแนน 30 คะแนน มีค่าความยากง่าย 0.20 – 0.80 มีค่าอำนาจจำแนก 0.25 – 0.77 และมีค่าความเชื่อมั่น 0.91 3) แบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน และการหาผลของการพัฒนา

ผลการวิจัย พบว่า
1. แบบฝึกพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ทุกเล่ม โดยมีค่าประสิทธิภาพเฉลี่ย 80.86 / 78.10
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2551 สูงขึ้นกว่าเกณฑ์เป้าหมายของโรงเรียน โดยมีผลการพัฒนาเฉลี่ยร้อยละ 26.67
3. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2551 อยู่ในระดับมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น