วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แผนที่โรงเรียนวัดกุดตะเคียน  ต.เขาพระ  อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554

นักเรียนโรงเรียนวัดกุดตะเคียน

นักเรียน มีทั้งหมด 31 คน มีประธานนักเรียน และคณะทำงาน

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สานฟัน..วันใส...ดวงใจสู่เด็กน้อย โครงการ 4

วันที่ 5 ธันวาคม 2553ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จาก-บริษัท T.T.C มอเตอร์ จำกัด ประสานงานโดย คุณนาม ปัญญายศ และ คุณธงไชย สุขสวัสดิ์

-อาสามูลนิธิร่วมกัตญญูESSO กม.7 โดยคุณเอกดุลย์ เตยหอม

-โรงเรียนอมาตยกุล โดย ครูเล็ก (คุณพงษ์ศักดิ์ ระเบียบ)

-พนักงานซ่อมบำรุงโรงรถจักรดีเชล บางซื่อ โดยคุณอุดมศักดิ์ ดาราเมืองซึ่งมีกิจกรรม.....สานฟัน..วันใส...ดวงใจสู่เด็กน้อย โครงการ 4ทั้ง 4 คณะได้จัดกิจกรรม...บริจาคสิ่งของ..และเลี้ยงอาหารให้กับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน และจัดถวายพระพรเนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2553

ทางโรงเรียน ขอขอบพระคุณอย่างสูง และขอให้ทุกท่านได้สิ่งที่ดีดีและประสบสุขตลอดกาล ขอบคุณอีกครั้ง

นักเรียนกำลังทำกิจกรรม


ถ่ายภาพร่วมกัน

มอบของให้ผู้ปกครองนักเรียน
แข่งฟุตบอลกับนักเรียนโรงเรียนวัดตะเคียน
ทำอาหารเลี้ยงนักเรียน

มอบผ้าห่มให้นักเรียน ผู้โชคดี


แข่งเหยียบลูกโป่ง


รับประทานอาหารทำกิจกรรมต่อ

วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

การพัฒนาการเรียนการสอน วิชาคณิตศาตร์ ป.2

รายงานผลการใช้แบบฝึกเ
สริมทักษะค
ณิตศาสตร์
เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
ชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2552

แห่เทียนพรรษา

วันที่ 3 กรกฎาคม 2552
โรงเรียนวัดกุดตะเคียนได้ร่วมกับ อบตเขาพระ แห่เทียนพรรษา


นักเรียนโรงเรียนวัดกุดตะเคียน

ชาวบ้านกุดตะเคียน ร่วมเตรียมตกแต่งเทียนพรรษา


ครู/นักเรียน บนรถขบวนแห่เทียนพรรษา


ครู/นักเรียนรถยนต์แห่เทียนพรรษา

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552

การทำน้ำยาล้างจาน

โรงเรียนวัดกุดตะเคียน
ได้ให้นักเรียนฝึกทำ น้ำยาล้างจาน

วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ผลงานทางวิชาการ ( คณิตศาสตร์ )


ผลงาน ทางวิชาการวิชา คณิตศาสตร์

เพื่อ พัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้เกิดผลทางตรงกับนักเรียน
รายงานการพัฒนาการเรียนการสอน
โดยใช้ แบบฝึกการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เงิน
ชั่น ประถมศึกษาปีที่ 2

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เงินชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้วิจัย ว่าที่ร้อยตรีพรศักดิ์ พิทักษ์วีระกุล
สาขาวิชา คณิตศาสตร์
ปีการศึกษา 2551

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดกุดตะเคียน ให้สูงขึ้น 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดกุดตะเคียน ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ในปีการศึกษา 2551 จำนวน 6 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาประกอบด้วย 1) แบบฝึกพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 7 เล่ม มีประสิทธิภาพเฉลี่ย 80.86 / 78.10 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ คะแนน 30 คะแนน มีค่าความยากง่าย 0.20 – 0.80 มีค่าอำนาจจำแนก 0.25 – 0.77 และมีค่าความเชื่อมั่น 0.91 3) แบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน และการหาผลของการพัฒนา

ผลการวิจัย พบว่า
1. แบบฝึกพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ทุกเล่ม โดยมีค่าประสิทธิภาพเฉลี่ย 80.86 / 78.10
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2551 สูงขึ้นกว่าเกณฑ์เป้าหมายของโรงเรียน โดยมีผลการพัฒนาเฉลี่ยร้อยละ 26.67
3. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2551 อยู่ในระดับมาก